Kotkan Konepäällystöyhdistys - Jäsensivut - Vieraan lipun alla
Ulkomaisella aluksella työskentely

Suomessa asuvan henkilön on annettava Suomeen veroilmoitus myös ulkomaisessa aluksessa ansaitsemastaan tulosta. Jos hän maksaa tulosta ulkomailla veroa, se vähennetään Suomen verosta. Kaksinkertaista verotusta ei siten tapahdu.

1. SOSIAALITURVA
Sosiaaliturva usein aluksen lippuvaltiosta.
Ulkomaisella aluksella työskentelevä henkilö kuuluu pääsääntöisesti aluksen lippuvaltion sosiaaliturvan piiriin, jos kyseessä on valtio, jota sitoo Suomen kanssa tehty sosiaaliturvasopimus tai EY:n sosiaaliturva-asetus 1408/71.
Tällaisia valtioita ovat Kanada, Latvia, Liettua, Sveitsi, USA ja Viro sekä EU/ETA-maat: Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Liechtenstein, Luxemburg, Norja, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa ja Tanska.

Sosiaaliturvaan liittyvät maksut maksetaan ja edut saadaan lippuvaltiossa. Tällöin työntekijä ei maksa Suomessa sosiaaliturvamaksuna pidätettävää vakuutetun sairausvakuutusmaksua aluksella ansaitusta palkasta.

Maksu kuitenkin määrätään, jos ilmenee, että työntekijä on saanut Eläketurvakeskuksesta lähetetyn työntekijän todistuksen tai poikkeusluvan ja hän kuuluukin Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Sosiaaliturva Suomesta
Jos aluksen lippuvaltio on muu kuin edellä mainittu, työntekijä on tavallisesti Suomen sosiaaliturvan piirissä ja maksaa Suomessa verotuksen yhteydessä kannettavan vakuutetun sairausvakuutusmaksun.
Maksuvelvollisuutta ei ole sellaisessa poikkeustapauksessa, että työntekijä esittää veroviranomaiselle Kansaneläkelaitoksen todistuksen siitä, että hän ei kuulu Suomen asumisperusteiseen sosiaaliturvaan.

2. TULOVEROTUS
Tulovero ulkomailla.
Kansainvälisessä liikenteessä olevalla ulkomaisella aluksella työskentelevä maksaa tuloverot yleensä ulkomailla (valtiossa, jossa on työnantajana olevan yrityksenjohtopaikka). Jos työ tehdään Ruotsin tai muun pohjoismaan lipun alla kulkevassa aluksessa, työntekijä maksaa tuloverot lippuvaltiossa riippumatta työnantajan kotivaltiosta.

Suomikin verottaa
Ulkomaisella aluksella ansaittu palkka verotetaan tavallisesti myös Suomessa, mutta kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi Suomen verosta vähennetään ulkomainen vero.
Monesti ulkomainen veroprosentti on alhainen.
Työntekijä joutuu tällöin maksamaan Suomen veron ja ulkomaisen veron erotuksen jäännösverona.

Jos työ tapahtuu sellaisen yrityksen palveluksessa, jonka kotivaltion kanssa Suomella ei ole verosopimusta, Suomen verosta vähennetään vain ulkomainen valtion tulovero.
Vuodesta 2001 alkaen merityötulovähennyksen saa myös ulkomaisella aluksella työskentelystä, jolloin tulonhankkimiskuluja ei erikseen vähennetä. Jäljempänä olevassa taulukossa on otettu eri maiden osalta huomioon sekä verosopimuksen että mahdollisen sosiaaliturvasopimuksen vaikutukset tilanteessa, jossa työnantaja on aluksen lippuvaltiosta.

SOVELTUUKO VEROVAPAUSSÄÄNTÖ (TULOVEROLAKI 77 §).
Jos Suomessa asuva henkilö työskentelee ulkomailla yhtäjaksoisesti vähintään 6 kuukautta, joissain tapauksissa voi tulla sovellettavaksi tuloverolaissa oleva kuuden kuukauden sääntö. Jos sääntö soveltuu, ulkomaanpalkasta ei edellä esitetystä poiketen makseta tuloveroja Suomeen.

Merityötuloon sääntö voi soveltua, jos työ tehdään ulkomaisessa aluksessa ulkomaiselle työnantajalle. Sääntö ei sovellu, jos alus tai työnantaja on Alankomaista.

Jotta kuuden kuukauden sääntö soveltuisi, edellytetään lisäksi, että henkilö ei oleskele Suomessa enempää kuin keskimäärin 6 päivänä jokaista täyttä ulkomaantyöskentelykuukautta kohden. Myös päivän osa luetaan Suomessa oleskelupäiväksi.

Suomessa oleskelua on sekin aika, jona alus esimerkiksi lastausta tai lastin purkamista varten on Suomessa.
Ulkomailla vietettyjä enintään muutaman päivän pituisia viikonloppu- ja muita vapaita ei rinnasteta Suomipäiviin.

Veroilmoitus
Ulkomaisella aluksella työskentelystä saatu tulo ilmoitetaan Suomessa veroilmoituksen 4. sivulla kohdassa tulot ulkomailta. Veroehdotukseen tulo merkitään erittelysivulle kohtaan tulot ulkomailta. Lisätiedoissa ilmoitetaan työnantajan nimi ja kotivaltio sekä aluksen lippuvaltio ja ulkomailla maksettu vero. Mukaan on hyvä liittää kopio Eläketurvakeskukselta mahdollisesti saadusta lähetetyn työntekijän todistuksesta tai poikkeusluvasta.

Jos työntekijä vaatii kuuden kuukauden säännön soveltamista, hänen tulee lisätiedoissa eritellä työn kesto sekä Suomessa käyntien osalta tulo- ja lähtöpäivät. Pidemmät lomat ulkomailla on myös selvitettävä.

Jos työntekijältä itseltään on ulkomailla peritty eläke- tai työttömyysvakuutusmaksuja, niistä on vähennystä varten liitettävä tosite Suomen veroilmoitukseen. Toisessa valtiossa mahdollisesti maksettu sairausvakuutusmaksu ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen. Esimerkiksi ulkomaiselta työnantajaltaan työntekijä voi selvittää, onko asianomaisessa ulkomaisessa valtiossa annettava veroilmoitus.

3.TAULUKKO

Tuloverotus ja vakuutetun sairausvakuutusmaksu (sv-maksu), jos henkilö työskentelee kansainvälisessä liikenteessä olevassa ulkomaisessa aluksessa ja työnantajan kotipaikka (yrityksen johtopaikka) on aluksen lippuvaltiossa.
Esimerkiksi henkilö työskentelee Saksan lipun alla kulkevassa laivassa ja palkan maksaa saksalainen varustamo.

Aluksen lippuvaltio ja työnantajan kotivaltio sv-maksu Suomessa tuloverokohtelu Suomessa
Belgia, Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Italia, Kreikka (Itävalta alk. v. 2002), Norja, Ruotsi, Saksa, Tans-ka, USA, Sveitsi, Kanada, Latvia, Liettua, Viro ei
6)
hyvitysmenetelmä
1)
Liechtenstein 7) ei
6)
hyvitysmenetelmä
2)
Espanja, Portugali, Ranska, Itävalta vielä v.2001 ei
6)
vapautusmenetelmä
3)
Egypti, Marokko, Venäjä kyllä
4)
vapautusmenetelmä
3)
Alankomaat ei
6)
verotus Suomessa
5)
Arabiemiraatit, Argentiina, Australia, Barbados, Brasilia, Bulgaria, Etelä-Afrikka, Filippiinit, Indonesia, Intia, Israel, Japani, Jugoslavia, Korean tasavalta, Kroatia, Malesia, Malta, Meksiko, Pakistan, Puola, Romania, Singapore, Slovakia, Slovenia, Sri Lanka, Tansania, Thaimaa, Tšekki, Turkki, Ukraina, Unkari, Uusi Seelanti, Uzbekistan kyllä
4)
hyvitysmenetelmä
1)
maa, jota ei ole mainittu kyllä
4)
hyvitysmenetelmä
2)
1) Tulo verotetaan Suomessa, mutta ulkomailla samasta tulosta maksettu vero vähennetään Suomen verosta.
2) Kuten 1), mutta Suomessa vähennetään vain ulkomainen valtionvero.
3) Tulosta ei määrätä Suomessa tuloveroja, mutta tulo vaikuttaa mahdollisen muun ansiotulon veroprogressioon.

Tilanteissa 1), 2) ja 3) voi joskus soveltua kuuden kuukauden sääntö (ks. edellä), jolloin tulolla ei ole Suomessa mitään vaikutusta tuloverotukseen. Sääntö ei poista sv-maksuvelvollisuutta. Sääntö ei sovellu, jos Suomessa oleskelua on enemmän kuin keskimäärin 6 päivänä jokaista täyttä ulkomaantyöskentelykuukautta kohden.

4) Kansaneläkelaitoksen todistus (ks. edellä) poistaa maksuvelvollisuuden.
5) Verosopimuksen mukaan yksinomaan Suomella on verotus-
oikeus *)
6) Sv-maksu määrätään kuitenkin Suomessa, jos ilmenee, että Eläketurvakeskus on antanut työntekijälle lähetetyn työntekijän todistuksen tai poikkeusluvan. Jos esim. Ruotsin lipun alla liikkuvassa aluksessa työskentelevä saa palkan suomalaiselta varustamolta, työntekijään yleensä sovelletaan Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä ja sv-maksu määrätään.
7) Liechtensteinin (ETA-valtio) kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

*) Jos Alankomaissa kuitenkin on peritty tuloveroja, työntekijä voi hakea niiden palautusta Alankomaan veroviranomaisilta osoitteesta:
P.O.Box 4486,
6401 CZ Heerlen,
The Netherlands,
tel ++31-45-5603111.
pj. Antti Luostarinen
050 355 2083
antti.luostarinen@keng.fi
Kotkan Seudun Osuuspankki
FI80 5172 0240 0868 93
siht/rah.hoit. Jouko Pettinen
0400 432824
jouko.pettinen@keng.fi